Seach

Log in

I have forgotten the password

I'm here for the first time and want to register

Added to cart

Pc

Call us +420 734 313 210

Terms and Conditions

1. Vymezení pojmů

Níže uvedené termíny těchto všeobecných obchodních podmínek mají význam definovaný v tomto odstavci:

 • Pronajímatel - společnost Borovka Event s.r.o. se sídlem Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČ: 01400690, DIČ: CZ01400690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 21579.
 • Nájemce - osoba, která projevila zájem o služby Pronajímatele prostřednictvím závazné Objednávky, na základě níž následně došlo k uzavření Smlouvy mezi ní a Pronajímatelem.
 • Objednávka – závazný návrh Nájemce na uzavření Smlouvy.
 • Smlouva – závazek, jehož obsahem jsou práva a povinnosti Nájemce a Pronajímatele vyplývající z (podnikatelského) nájmu věcí movitých. Pro účely těchto VOP se Smlouvou myslí i Rámcová smlouva.
 • Rámcová smlouva – Smlouva, která mimo jiné upravuje podmínky dlouhodobé spolupráce mezi Nájemcem a Pronajímatelem do budoucna.
 • Předmět nájmu – věci movité (inventář/mobiliář/technika), které má Pronajímatel podle Smlouvy poskytnout Nájemci dočasně k užívání.
 • Spotřebitel - osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Pronajímatelem.
 • Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) - základní podmínky nájmu věcích movitých určující část obsahu Smlouvy.
 • Doba plnění - den a čas, ve kterém má Pronajímatel Nájemci dodat Předmět plnění podle smlouvy.
 • Splatnost – datum, do kdy má Nájemce Pronajímateli uhradit peněžitý závazek ze Smlouvy.
 • Cena nájemného – odměna v penězích stanovená ve Smlouvě náležející Pronajímateli za poskytnutí služby nájmu věci movité Nájemci.
 • Přepravce – osoba odlišná od Pronajímatele zajišťující dopravu Předmětu nájmu do místa určeného Nájemcem.
 • Kauce – peněžitá jistota sjednána ve Smlouvě.
 • E-shop – online platforma na internetové adrese www.borovkarental.cz, provozovaná Pronajímatelem, na níž Pronajímatel nabízí věci movité (inventář/mobiliář/technika) k pronájmu.

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném a účinném znění ke dni odeslání Objednávky (dále také „zákon“), a závazně upravují vztahy mezi Nájemcem a Pronajímatelem, jako stranami Smlouvy (případně Rámcové smlouvy).
 2. Nájemce podáním Objednávky potvrzuje (zaškrtnutím políčka před odesláním nebo předáním Objednávky), že se obeznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky. Nebyla-li Objednávka Nájemce provedena prostřednictvím E-shopu, obdrží Nájemce VOP jako přílohu potvrzení Objednávky na emailovou adresu, kterou sdělí Pronajímateli.
 3. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že Pronajímatel a Nájemce uzavřou písemnou Smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od VOP, budou ustanovení Smlouvy upřednostněny před VOP. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální Smlouvou, má přednost text individuální Smlouvy. Právní vztahy Pronajímatele s Nájemcem, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
 4. Má se za to, že se Nájemce s těmito VOP seznámil, pokud došlo k uzavření Smlouvy.

3. Vznik Smlouvy

 1. Objednávkou činí Nájemce Pronajímateli závazný návrh na uzavření Smlouvy. Objednávka může být učiněna buď písemně, elektronicky prostřednictvím E-shopu Pronajímatele nebo emailem, anebo telefonicky. Objednávku může Nájemce změnit pouze v případě, že je o tom Pronajímatel informován ještě předtím, než odešle potvrzení přijetí Objednávky.
 2. V případě učinění Objednávky elektronicky, prostřednictvím E-shopu, Nájemce po učinění Objednávky nejprve obdrží informační email, v němž Pronajímatel informuje Nájemce, že mu byla Objednávka ze strany Nájemce doručena, aniž by však došlo k jejímu závaznému potvrzení ze strany Pronajímatele. Pro vyloučení pochybností Pronajímatel uvádí a Nájemce si je vědom toho, že tento informační email není závazným potvrzením přijetí Objednávky, jímž se uzavírá Smlouva dle bodu 3.3. těchto VOP. 
 3. Smlouva je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba Pronajímatele potvrdí přijetí Objednávky písemně (rovněž elektronicky) nebo telefonicky. Odchylky v potvrzení Pronajímatele od původní Objednávky se považují za nový návrh na uzavření Smlouvy. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené Objednávce jsou považovány za návrh na změnu Smlouvy nebo za žádost o zrušení Smlouvy a provedení nové Objednávky. Pokud Pronajímatel se změnami souhlasí, vystaví nové potvrzení o přijetí včetně nových Dob plnění. 
 4. Pokud Pronajímatel nepotvrdí přijetí Objednávky učiněné v písemné formě do 5 pracovních dnů od jejího doručení, považuje se za zaniklou. 
 5. Smlouva je platně uzavřena i v případě, že se Nájemce osobně dostaví do sídla nebo provozovny Pronajímatele, ústně provede Objednávku a Pronajímatel na místě ústně potvrdí její přijetí nebo Nájemce převezme Předmět nájmu.

4. Dodací podmínky

 1. Pronajímatel je povinen dodat Předmět nájmu v množství, jakosti a provedení dle uzavřené Smlouvy se vším, co je potřeba k jeho řádnému užívání.
 2. Předmět nájmu bude dodán ve vhodném obalu tak, aby odpovídal dohodnutým přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese Pronajímatel.
 3. Dokladem prokazujícím dodání Předmětu nájmu je předávací protokol nebo dodací list, který je Nájemce, nebo osoba jím pověřená, povinen potvrdit a předat Pronajímateli nebo jeho zaměstnanci při převzetí Předmětu nájmu, nebo bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu nájmu Pronajímateli doručit.
 4. V případech, kdy součástí závazku Pronajímatele dle Smlouvy je zajištění dopravy Předmětu nájmu do určitého místa a tuto dopravu zajišťuje Přepravce, je dokladem prokazujícím dodání Předmětu nájmu doklad Přepravce potvrzený Nájemcem nebo osobou jím pověřenou. 
 5. Nájemce se při převzetí Předmětu nájmu od Pronajímatele nebo Přepravce, přesvědčí, že Předmět nájmu je v dobrém stavu a bez vad. Na výzvu Nájemce a pokud to obvyklé Pronajímatel předvede Nájemci, že je Předmět nájmu funkční a seznámí Nájemce s pravidly pro zacházení s ním nebo mu předá pokyny v písemné formě. 
 6. Nájemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost k tomu, aby Pronajímatel mohl Předmět nájmu dle sjednaných podmínek dodat.
 7. Je-li součástí závazku Pronajímatele doprava Předmětu nájmu na místo určené Nájemcem, je Nájemce povinen předat Pronajímateli potřebné instrukce v písemné formě (možno i elektronicky) nebo telefonicky alespoň 24 hodin před sjednanou Dobou plnění. Součástí instrukcí budou všechny informace nezbytné k dopravě Předmětu nájmu, zejména pak identifikace osoby, pověřené Nájemcem k převzetí Předmětu nájmu, identifikace místa vykládky, doba převzetí a specifikace případných omezení (časových a jiných) při převzetí Předmětu nájmu. V případě, že Pronajímatel neobdrží tyto instrukce včas, je oprávněn posunout sjednanou Dobu plnění, aniž  tím poruší Smlouvu. Pokud budou instrukce neúplné či nepřesné, musí Nájemce zaplatit Pronajímateli škodu z toho vzniklou.

5. Platební podmínky

 1. Cena nájemného za pronájem Předmětu nájmu je uvedena ve Smlouvě. 
 2. Cena dopravy zvolené Nájemcem před dokončením Objednávky je uvedena ve Smlouvě. 
 3. Cena montáže (instalace) a demontáže (deinstalace) vyžádané Nájemcem před dokončením Objednávky je uvedena ve Smlouvě.  
 4. Cena nájemného je stanovena včetně všech poplatků a daní a zahrnuje i případnou dopravu, montáž i demontáž, pokud je ujednána ve Smlouvě a pokud ji zajišťuje Pronajímatel nebo jím zvolený Přepravce. To neplatí u Smluv, kde Nájemce není Spotřebitel.
 5. Cena nájemného je splatná v den uvedený jako datum Splatnosti na faktuře (dále také „daňový doklad“), nejpozději však v okamžiku převzetí Předmětu nájmu Nájemcem, pokud není ujednáno jinak. Je-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena Rámcová smlouva, je Cena nájemného splatná dle podmínek uvedených v příslušné Smlouvě.
 6. V případě, že je ve Smlouvě ujednána Kauce, vystaví na ni Pronajímatel fakturu se Splatností v den vystavení, která se nepovažuje za daňový doklad. 
 7. V případě dodání Předmětu nájmu Přepravcem je datem zdanitelného plnění den předání Předmětu nájmu Přepravci, daňový doklad bude Nájemci předán spolu s Předmětem nájmu. Nájemce bude o odeslání informován emailem, nebo telefonicky. 
 8. Daňový doklad může být Nájemci rovněž zaslán pouze elektronicky ve formátu PDF. Pronajímatel je povinen doručit originál faktury na adresu sídla Nájemce pouze v případech výslovně uvedených v Rámcové smlouvě. 
 9. Cenu nájemného Nájemce uhradí převodním příkazem na bankovní účet Pronajímatele uvedený na daňovém dokladu (tzn. ve Smlouvě či Objednávce). Cena nájemného se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání peněžní částky na bankovní účet Pronajímatele.

6. Kauce

 1. Bylo-li to sjednáno ve Smlouvě, Nájemce zaplatí pronajímateli Kauci, a to nejpozději při uzavření Smlouvy a ve výši ve Smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve Smlouvě uvedena její výše.
 2. Kauce zajišťuje zaplacení Ceny nájemného a splnění jiných povinností Nájemce vyplývajících ze Smlouvy, jakož i splnění povinnosti k náhradě škody.
 3. Kauci, případně poníženou o nároky uvedené v bodě 10. 7 těchto VOP, je Pronajímatel povinen Nájemci vrátit do 7 dnů po převzetí vráceného Předmětu nájmu.

7. Povinnosti Nájemce

 1. Při převzetí Předmětu nájmu potvrdí Nájemce či osoba Nájemcem pověřená převzetí Předmětu nájmu svým podpisem na předávacím protokolu nebo dodacím listu.
 2. Nájemce, nebo jím pověřený pracovník je povinen provést bezodkladně kontrolu přebíraného Předmětu nájmu. V případě, že Nájemce shledá na Předmětu nájmu jakékoliv vady, je Nájemce povinen tyto uvést do předávacího protokolu nebo dodacího listu, jinak se bude mít za to, že byl Předmět nájmu odevzdán v bezvadném stavu.
 3. Nájemce se zavazuje zajistit, že s Předmětem nájmu bude zacházeno pečlivě a pouze k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, tak, aby nebyl jakkoliv poškozen, a že bude řádně a včas vrácen v předem dohodnutém termínu a na předem dohodnutém místě vrácení. Nájemce není oprávněn přetěžovat Předmět nájmu nad jeho sjednaný účel, povolenou zátěž, povětrnostní podmínky či jeho technické parametry. 
 4. Nájemce musí při užívání Předmětu nájmu postupovat v souladu s návodem a pokyny Pronajímatele, s nimiž byl seznámen při převzetí nebo jež si od Pronajímatele vyžádal. V případě, že si Nájemce není jist, jak Předmět nájmu užívat, musí si před prvním užitím Předmětu nájmu vyžádat informace od Pronajímatele. 
 5. Nájemce je povinen umožnit kdykoliv Pronajímateli přístup k Předmětu nájmu za účelem provedení kontroly, a to bez zbytečného odkladu.
 6. Nájemce je povinen na vlastní náklady zajišťovat běžnou údržbu Předmětu nájmu.
 7. Nájemce oznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení věci bez zbytečného odkladu. Rovněž oznámí bez zbytečného odkladu Pronajímateli potřebu oprav, které je povinen provést Pronajímatel. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání Předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav Pronajímatelem.
 8. Nájemce je povinen zdržet se bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provedení jakýchkoli změn nebo úprav Předmětu nájmu, včetně změn ve způsobu jeho instalace či ukotvení. 
 9. Nájemce je povinen při skončení nájmu vrátit pronajatý Předmět nájmu Pronajímateli ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání nebo obvyklému způsobu užívání, pokud nebyl sjednán, vyčištěn a s veškerým příslušenstvím, které k němu obdržel.
 10. Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k Předmětu nájmu užívací právo. Zřídí-li Nájemce třetí osobě užívací právo k Předmětu nájmu bez souhlasu Pronajímatele, považuje se to za hrubé porušení Nájemcových povinností. Umožní-li Nájemce užívat Předmět nájmu třetí osobě, odpovídá Pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby Předmět nájmu užíval sám. V případě porušení této povinnosti má Pronajímatel právo po Nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z pořizovací ceny Předmětu nájmu. 

8. Povinnosti Pronajímatele

 1. Pronajímatel přenechává Předmět nájmu Nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému. 
 2. Pronajímatel bude udržovat Předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat. 
 3. Pronajímatel zajistí Nájemci nerušené užívání Předmětu nájmu po dobu trvání nájmu. 
 4. Pronajímatel je při vrácení Předmětu nájmu povinen důkladně překontrolovat a přepočítat všechny vrácené části Předmětu nájmu. Následně pošle Nájemci uvedené počty navrácených věcí a vyčíslení škod k vyjádření, pro případ, že Nájemce některé doposud nevrácené věci dohledal.

9. Odpovědnost za vady

 1. Má-li věc vadu, pro kterou ji nelze řádně užívat nebo pro kterou ji lze užívat jen se značnými obtížemi, má Nájemce právo, aby mu Pronajímatel, je-li to možné, poskytl jinou věc sloužící témuž účelu.
 2. Po dobu, po niž Nájemce nemohl z důvodu na straně Pronajímatele věc řádně užívat vůbec nebo jen se značnými obtížemi, má Nájemce právo na prominutí Ceny nájemného, anebo na slevu z Ceny nájemného nebo snížení Ceny nájemného; své právo musí Nájemce uplatnit u Pronajímatele do konce ujednané doby trvání Smlouvy, jinak zanikne.

10. Následky neplnění povinností

 1. V případě prodlení Nájemce s úhradou jakýchkoliv peněžitých plateb Pronajímateli je Pronajímatel oprávněn pozastavit dodávky Předmětu nájmu, a to až do vyřešení dané situace. 
 2. V případě prodlení Nájemce s úhradou jakýchkoli peněžitých plateb Pronajímateli, vzniká Pronajímateli právo požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové Ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Kromě smluvní pokuty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré škody takto vzniklé. Tento bod VOP, vyjma práva Pronajímatele na náhradu škody, se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 3. V případě prodlení Nájemce s převzetím Předmětu nájmu od Pronajímatele, vzniká Pronajímateli právo požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové Ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Kromě smluvní pokuty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré škody takto vzniklé. Tento bod VOP, vyjma práva Pronajímatele na náhradu škody, se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 4. V případě prodlení Nájemce s vrácením Předmětu nájmu Pronajímateli, vzniká Pronajímateli právo požadovat po Nájemci smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny nájemného za každý započatý den prodlení. Kromě smluvní pokuty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré škody takto vzniklé. Tento bod VOP, vyjma práva Pronajímatele na náhradu škody, se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 5. Nájemce je taktéž povinen hradit za každý den prodlení s vrácením Předmětu nájmu denní sazbu Ceny nájemného vypočtenou podle Smlouvy, a to až do dne, kdy dojde k vrácení Předmětu nájmu.
 6. Pronajímatel může požadovat úhradu nákladů spojených s vymáháním každé jednotlivé nesplněné povinnosti ze strany Nájemce v paušální výši 1200 Kč. Právo Pronajímatele na náhradu škody tím není dotčeno. Tento bod VOP se nepoužije, je-li Nájemce Spotřebitel.
 7. Pronajímatel je oprávněn si včas nezaplacenou Cenu nájemného, úroky z prodlení, smluvní pokutu, náhradu vzniklé škody či náhradu nákladů vynaložených dle bodu 10.10 těch VOP strhnout z vratné Kauce, pokud byla sjednána ve Smlouvě.
 8. Nájemce má povinnost oznámit poškození, zničení nebo ztrátu Předmětu nájmu bez zbytečného odkladu Pronajímateli. Pokud již uplynula doba trvání Smlouvy, nebo došlo k jejímu ukončení a Nájemce Pronajímateli skutečnosti uvedené v předchozí větě neoznámí, platí dále Cenu nájemného a to i pokud nemohl věc řádně užívat. 
 9. V případě poškození Předmětu nájmu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli část částky (přiměřenou k míře poškození) označené v E-shopu u příslušného předmětu nájmu jako „Cena při ztrátě“. Nájemce je přitom odpovědný za způsobenou škodu na věci zjištěnou při vracení Předmětu nájmu i za škodu na Předmětu nájmu zjištěnou následně servisem provedeného bez zbytečného odkladu.  V případě ztráty či zničení předmětu nájmu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli částku označenou v E-shopu u příslušného Předmětu nájmu jako „Cena při ztrátě“.
 10. V případě, že Nájemce vrátí Pronajímateli Předmět nájmu ve stavu, jenž bude v rozporu s požadovaným stavem uvedeným v bodu 7.9. těchto VOP, tj. zejména (nikoli však výlučně) Předmět nájmu bude vrácen znečištěný či s chybějícím příslušenstvím, má Pronajímatel právo požadovat po Nájemci náhradu veškerých nákladů vynaložených Pronajímatelem na uvedení Předmětu nájmu do stavu uvedeného v bodu 7.9 těchto VOP, tj. zejména (nikoli však výlučně) náhradu nákladů vynaložených na čistění Předmětu nájmu a doplnění chybějícího příslušenství. 

11. Vyloučení odpovědnosti

 1. Pronajímatel neodpovídá za újmu vzniklou nesplněním svých povinností ze Smlouvy, pokud k tomuto porušení došlo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli.  Za překážku vzniklou nezávisle na vůli Pronajímatele se považují zejména výluka v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu. Pronajímatel musí existenci takové překážky neprodleně písemně oznámit Nájemci a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění svých povinností. V případě trvání překážky po dobu delší než 3 měsíce jsou Nájemce i Pronajímatel povinni obnovit jednání o Smlouvě. Ten to bod VOP platí obdobně pro Nájemce.
 2. Pronajímatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku porušení povinností Nájemce stanovených touto Smlouvou (včetně těchto VOP). Pronajímatel zejména (nikoli však výlučně) neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku užívání Předmětu nájmu v rozporu s bodem 7.3. těchto podmínek, v rozporu s pokyny, které mu udělil Pronajímatel a/nebo pokud v rozporu s bodem 7.8. těchto VOP Předmět nájmu, jakož i způsob jeho instalace či ukotvení, změní či upraví bez písemného souhlasu Pronajímatele. 
 3. Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době předání Předmětu nájmu smluvní strany věděly.
 4. Povinnost k náhradě škody způsobené Pronajímatelem Nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu újmy, kterou je Nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.  
 5. Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout pronajmout Předmět nájmu v případě, že vyhodnotil, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek. 

12. Doba trvání a skončení Smlouvy

 1. Smlouva zásadně trvá po dobu v ní určenou, pokud v ní není stanoveno jinak, nebo z ní přímo nevyplývá, že se jedná o závazek na dobu neurčitou.
 2. Pokud si Nájemce nepřevezme Předmět nájmu ve lhůtě do 48 hodin ode dne data sjednaného pro převzetí ve Smlouvě, je Pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo Pronajímatele na náhradu škody odstoupením od Smlouvy není dotčeno.
 3. Pokud je doba trvání Smlouvy delší než 30 dnů nebo se jedná o Smlouvu na dobu neurčitou Pronajímatel i Nájemce májí právo ji vypovědět. Výpovědní doba je 10 dní u Smluv trvajících 30 - 90 dní a 15 dní u Smluv trvajících déle nebo u Smluv na dobu neurčitou.
 4. Pronajímatel má právo vypovědět Smlouvu vždy i bez výpovědní doby, je-li Nájemce v prodlení s uhrazením Ceny nájmu nebo užívá-li Předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí jeho zničení a neuposlechne-li Nájemce předchozí výzvy Pronajímatele, aby tak nečinil. 
 5. Nájemce může Smlouvu vypovědět vždy i bez výpovědní doby, pokud je Pronajímatel v prodlení s dodáním Předmětu nájmu po více jak 3 dny, i přes písemné upozornění Nájemce a Nájemci v souvislosti s tím prokazatelně vzniká škoda.
 6. V jiných případech než stanoví tyto VOP Smlouvu vypovědět nelze.
 7. Odstoupit od smlouvy lze pouze v případech stanovených v těchto VOP nebo zákonem.

13. Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji Nájemce podléhá příslušným právním předpisům upravujícím ochranu osobních údajů, včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Zásady, kterými se zpracování osobních údajů Nájemce řídí, jsou obsaženy  Zásady zpracování osobních údajů.

14. Závěrečná ustanovení

 1. Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem 1.  stupně je soud v místě sídla Pronajímatele, to neplatí, je-li Nájemce Spotřebitel.
 2. Případné spory, které vzniknou na základě Smlouvy, kde Nájemce je Spotřebitel lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Nájemce Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o mimosoudním řešení sporů jsou dostupné  zde.
 3. Nájemce i Pronajímatel potvrzují, že se seznámili se všemi body těchto VOP a že s nimi souhlasí.
 4. Tyto obchodní podmínky je třeba vykládat v souladu s právní úpravou platnou a účinnou v době uzavření Smlouvy. Neplatnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek podle právních předpisů nemá za následek neplatnost obchodních podmínek jako celku.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne: 11. 10. 2019